Ad/Noun

Zoya Wu

1 adjective + 1 noun = Drawings
zoyawu.com / zoyawu.tumblr.com
Give me a cool word combination to draw?